ساعت فرهنگی اساتید با موضوع توسعه و مبانی تمدن غرب برگزار شد.

به همت دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساعت فرهنگی اساتید در روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10با موضوع "مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی" در سالن اجتماعات نهاد برگزار می شود.

به همت دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساعت فرهنگی اساتید در روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10با موضوع "مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی" در سالن اجتماعات نهاد برگزار می شود.

تاریخ: 98/11/29

تاریخ: 98/11/15

تاریخ: 98/10/24


کلمات کلیدی
تهیه کننده: