اولین جلسه از نهمین دوره سلسله همایش های فرهنگی آموزشی با موضوع "انتخاب اصلح" برگزار شد.

اولین جلسه از نهمین دوره سلسله همایش های فرهنگی آموزشی طرح 5+15 در روز سه شنبه 29 بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن خلیج فارس با حضور دانشجویان علاقمند با موضوع انتخاب اصلح برگزار شد. استاد مدعو این جلسه دکتر سلیماندوست بودند.

اولین جلسه از نهمین دوره سلسله همایش های فرهنگی آموزشی طرح 5+15 در روز سه شنبه 29 بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن خلیج فارس با حضور دانشجویان علاقمند با موضوع "انتخاب اصلح" برگزار شد. استاد مدعو این جلسه دکتر سلیماندوست بودند.

 

کلمات کلیدی
تهیه کننده: